Produksjon

Produksjonsmodul i DISCOVER brukes for å få en oversikt over energimengden som er gått med for å produsere ulike varelinjer.

Funksjonalitet

  • Mulighet får å registrere ubegrenset antall produksjonstyper(varelinjer)
  • Angi enhet for varelinje(m3,tonn,kg,liter,Stk)
  • Angi kvantum som kan fordeles på ulike måter innnenfor en valgt periode som forklart nedenfor
  • Når alle registreringer er utført må lagre knappen trykkes.

Fordeling.

  • Periode som velges sammen med dager og tidsrom (Fra til time) sammen med fordeling styres hvorledes produksjonen fordeles.
  • En mer detaljer forklaring er angitt i tabel nedenfor.
Fordeling Kommentar
Jevnt over tidsrom angitt kvantum blir fordelt over de timene som er innenfor periode ,dag og tidsrom
Pr måned angitt kvantum(total måned) blir fordelt jevnt pr måned over de timene som er innenfor periode ,dag og tidsrom
Pr Uke angitt kvantum(total uke) blir fordelt jevnt pr uke over de timene som er innenfor periode ,dag og tidsrom
Pr dag angitt kvantum(total dag) blir fordelt jevnt pr uke over de timene som er innenfor periode ,dag og tidsrom
Pr time angitt kvantum(total time) blir registrert som produsert hver time innenfor de timene som er innenfor periode ,dag og tidsrom

Registering av varelinjer

Skjermbilde nedenfor viser oversikt over registrerte varelinjer,

Registering

Registeringsskjermbilde kommer opp ved å trykke på redigeringsknapp under Analyse-Produksjon eller fane under Bygg administrasjon

Forklaring til skjembilde ovenfor.

Legg til

Legg til varelinje som det skal registrers data for.

Lagre

Husk lagring av data er ikke utført før denne knappen er trykket. Redigeringer i tabell under vil ikke bli registert før denne kanppen trykkes.

Annet

Resten av skjembildet skal være selvforklarende basert på beskrivelse av fordeling ovenfor.