Grupper

Gruppe funksjonen i Discover benyttes for å gruppere bygg eller målere. Denne funskjonen nås ved å velge Admin app deretter knapp Gruppe som angitt ved piler i figur nedenfor.

Anvendelser

 • Benyttes i brukeradministrasjon for enklet å tildele rettigheter til samling av bygg eller målere
 • Kan brukes for å organisere målere eller bygg i et hiarki som senere kan benyttes i rapport eller analyseverktæy.
 • Kan benyttes for å fordele målere f.eks til leietakere for fakturering.
 • Sammenligning av f.eks ventilasjon i ulike bygg kan utføres.

Funksjonalitet

 • Tilgjengelige bygg/målere for innlogget bruker vises i et Bygg/Måler hiarki grunnlag i venstre kollone (Basistre) .
 • Det kan opprettes ubegrenset antall grupper med ubegrenset antall mappenivåer.
 • En måler eller et bygg kan benyttes flere ganger i ulike grupper eller innenfor samme gruppe.
 • En eller felre målere kan flyttes innenfor en gruppe mellom mapper.
 • En måler kan gis en faktor (+-) som målerverdi multipliseres med dette medfører at det kan defines kompliserte fordelinger av ulike målere i en mappe.
 • Målere fra ulike bygg kan samles i en mappe.
 • Gruppen lages ved å opprette en mappestruktur som målere kopieres over til fra Basistre til valgt mappe ved "drag and drop".
 • Standard Windows funksjoner (CTRL/SHIFT) kan benyttes for å merke flere målere i samme kopierings operasjon.
 • Basis endre lagre funksjoner for Gruppe og innhold kan benyttes (Ny,Slett,Endre,Lagre som)

Forklaring til skjembilde ovenfor.

(1)

Viser liste av brukeren sine definerte grupper som kan velges og vil da vises i høyre kolonne.

(2) (4)

Basistre som kan åpne foldere ved å trykke på ikon til venstre for bygg. (Lagre,Lagre som,Gi Nytt navn,Slett) utføres ved hjelp av kanpper (4)

(3)

Viser gruppestruktur som er valgt. Visning av denne samt endringer utføres ved hjelp av knapperad (5)

(5)

Knapper som vises avhenger av tidliger valg (status) av visning. Er treet ikke utvidet vises knapp for å ekspandre tre. Motsatt er treet ekspandert vises knapp for å kollapse tre. Eksempel på dette med forkaring er gitt på figur nedenfor.

Forklaring til skjembilde ovenfor.

(1)

Ekspander gruppe for å vise målere/bygg på alle nivåer i gruppe.

(2)

Vis bare foldere på topp nivå i gruppe.

(3)

Vis målere/bygg under en mappe.

(4)

Skjul målere/bygg under en mappe.

(5)

Skjul/vis orginalet målernavn i gruppe.

(6) (Endre navn)

Endre navn på måler og det er dette navnet som vil benyttes senere i rapporter. Kan f.eks benyttes for å fordele en måler på flere leietakere og gi måler*faktor navnet Nille.

(7) (Endre Faktor)

Når en måler kopieres under en mappe vil faktoren som multipliseres med måler automatisk settes til 1.0. Med denne knappen kan faktor endres . Minus foran kan benyttes for å trekke fra deler av en måler i en mappe.