Oversikt

1. Øverst ser man hele bygningsmassen plassert i et kartutsnitt med fargekodede markører som har følgende betyning:

!!!! Grønn fargekode betyr at Discover ikke har detektert noen regelbrudd eller overskridelse av grenseverdier.

! Gul fargekode betyr at Discover har detektert et mindre kritisk regelbrudd, for eksempel manglende målerverdier.

!! Rød fargekode betyr at Discover har detektert et kritisk regelbrudd, for eksempel brudd på innstillt grense for maksimalvokter.

2. Antall tilgjengelige bygg.

3. Antall målere totalt på tilgjengelige bygg og hvor mange målere som ikke har sendt inn verdier siste døgn.

4. Antall aktive alarmer og antall alarmer forrige uke.

5. Totalt forbruk i alle bygg den siste timen.

6. Total kostnad i alle bygg siste time.

7. Alle tilgjengelige bygg illustrert med bilder og utvlagt informasjon (byggtype, byggår og forbruk hittil i år). Bildene fungerer som snarveier til den enkelte bygningens oversiktside.

8. Totaler for diverse miljø- og budsjett-relaterte nøkkeltall.

9. Visualisering av inntjeningstid, besparelser og tilbakebetaling på investering.

10. Graf som viser total elektrisitetsforbruk hittil i år sammenlignet med i fjor. Viser tydelig om man bruker mer eller mindre elektrisitet enn året før.

11. Graf som viser totalt vannforbruk hittil i år sammenlignet med i fjor. Viser tydelig om man bruker mer eller mindre vann enn året før.

12. Nøkkeltall som gir månedene med størst og minst vannforbruk.

13. Nøkkeltall som viser hvor mye mer eller mindre vann man bruker enn forrige år.

14. Byggsammenligning som viser tilgjengelige bygg sortert etter forbruk. Man kan velge å vise energiforbruk med eller uten arealnormalisering, og vannforbruk med eller uten arealnormalisering.